تبلیغات
بانک مقالات فارسی و عربی - زبان عربی در خوزستان
 
بانک مقالات فارسی و عربی
من طلبَ شیاً و جدَّ، وَجَد؛
پنجشنبه 6 مرداد 1390 :: نویسنده : هادی برومند

 زبان مردمان عرب در خوزستان

زبان ابزار اندیشیه و عمده ترین بیانگر فرهنگ یک ملت است. اگر زبان یک قوم یا ملتی از تکاپو و پویش باز بماند ،یعنی اندیشه آن قوم از کار افتاده است . زبان پدیده تاریخی پر دوامی است که شماری از دانشمندان آن را وسیله تفهیم و تفاهم میان انسانها دانسته اند. زبا نباز کردن انسان که به تبع کار انسان صورت گرفت وی را از مغاک فردیت رهایی بخشید و به روشنایی جمع و جامعه رهنمون شد و زبان در استواری و گسترش پیوندهای اقتصادی و بازرگانی میان افراد جامعه با یکدیگر و دیگر جوامع انسانی نقش اساسی دارد که بدون آن ، تحول و تطور این جوامع ناممکن می شد.

   برخی از ادیبان و شاعران پا را فراتر گذاشته ، زبان را چیزی فراتر از ابزار بلکه آماج خود به شمار آورده اند.

    زبان با کوشش اجتماعی بشر در عرصه های مادی و معنوی پیوند مستقیم دارد و به طور مستقیم از دستاوردهای این کوششها در عرصه های صنعتی،کشاورزی،هنری و ادبی تاثر می پذیر. زبان با فروپاشی یک نظام اجتماعی- سیاسی یا وقوع یک انقلاب، نابود نمی شود. پس از انقلاب کبیر فرانسه ،زبان فرانسیه همانی بود که پیش از انقلاب به آن تکلم می شد. زبان بردگان رومی با زبان اشراف و نجیب زادگان اختلاف چندانی نداشت. در روزگار ما نیز زبان طبقات ولایه های مختلف یک قوم یا یک ملت یکسان است.در این لحظه تاریخی ، شعر و زبان حافظ برای فارسی زبانان به همان اندازه عزیز و شیرین است که شیواترین وگویا ترین شعر های زمانه ما. اشعار"معلقات هفتگانه " شاعران عرب جاهلیت، همواره جزو سرآمدترین کلام عرب است و هر شنونده یا خواننده ی عرب را به وجد می آورد. اما آیا این به همان معنایی است که زبان را پدیده ای دگم و تکامل ناپذیر بدانیم؟ خیر، زبان همانند سایر پدیده های هستی  اجتماعی، تطور میابد.تکامل زبان در واژگان و مفردات آن صورت می گیرد. نجو و دستور و قواعد زبان نسبتاً ثابت است و رشد و تطور زبان بر مبنای این قواعد ثابت شکل می گیرد. با رشد دستاوردهای مادی و معنوی جامعه بشری و افزلیش نیازها و خواسته های انسان، الفاظ و واژگان نرده که دیگر نمی توانند خواسته های نوین انسان را بیان کنند به کنار انداخته می شودند و از سودمندی می افتند و واژگانی نو و شایسته جایگزین آنها می شود. قاموس ها و فرهنگ های جدی پدید می آیند و از این گونه کلمات آکنده می شوند. به ویژه در عصر ما که گواه انقلاب علمی و تکنیکی عظیمی هستیم و زبان ملت ها با انبوهی از واژه ها و اصطلاحات علمی و فنی جدید روبه رو شده است.نوع رویارویی با این پدیده ی نوین در هر زبان و ترجمه این گونه اصطلاحات در خور بحث مفصل و جداگانه ای است که اهل علم و دانشمندان زبان شناس به آن پرداخته اند.

    زبان یک ملت هرچه گسترده تر و با پیشرفت علم و تکنیک همگام تر باشد، توان بیانی اش بیشتر خواهد بود و به عنوان یک ابزار کارآمد نقش مهمتری در آگاه ساختن و دانش اندوختن آن ملت خواهد داشت.

علل ایستایی زبان مردم عرب خوزستان

   تا پیش از فرمانروایی رضا خان در ایران،زبان عربی در دربار امیران آل مشعشع، بنی کعب و آلبوچاسب و هم در دادوستدهای اقتصادی و بازرگانی میان قبایل و شهرنشینان رواج داشت. به ویژه در حویزه و اهواز که نقش سیاسی و خرمشهر (محمره آن روزگار) که نقش دو گانه سیاسی- بازرگانی مهمی داشت.

   از آن پس، این زبان از رسمیت افتاد و با یورش شووینیزم رضا خان، سخن گفتن به این زبان در دوایر و سازمانهای دولتی، بی زبانی را به فرجام می آورد. اما رضا خان نمی توانست زبان همه ی مردم را ببرد؛در نتیجه زبان عربی در گستره ی توده های روستایی و شهری –به شکل غیر رسمی- به حیات خود ادامه داد. اما هر زبانی –و از آن میان زبان عربی- بدون متخصصان و کارشناسان دستور زبان و فرهنگستان و نیز بی شعر مکتوب شاعران و نثر سخنوران نمی تواند رشد کند.

   موج شدید عرب ستیزی دستگاه رضا خان و روشنفکران نظریه پردازش که عمدتاً پیرامون فرهنگستان زبان فارسی و مجله ی «ایران کُده» آن روزگار گرد آمده بودند، اندیشه های نژادگرایانه برتری عنصر آریایی را ترویج می دادند. اینها در برابر زبان و فرهنگ اقوام مسلمان ایرانی و به ویژه زبان عربی و فرهنگ مردم عرب ، سدهای سدیدی پدید آورده بودند و این عامل مهم تفاهم و یگانگی را دچار فرسایش کردند.پژمردگی زبان، به خودی خود باعث پس ماندگی اجتماعی و فرهنگی اعراب خوزستان شده است. ضدیت با اعراب در زمان محمد رضا پهلوی نیز ادامه یافت و متاسفانه در میان برخی از نویسندگان و روشنفکران بازتاب یافت. افرادی همچون صادق کیا، محمد مقدم احمد کسروی، صادق هدایت و مهدی اخوان ثالث به انگیزه ناسیونالیستی که گاهی رنگ تند شوونیزم به خود می گرفت، آگاهانه یا ناآگاهانه به جریان فوق مدد رساندند. اما انصافا باید گفت که احمد کسروی با نوشتن "تاریخ پانصد ساله خوزستان"  خدمت مهمی به مردم این سامان کرد.

 

بررسی فنی ورود واژگان فارسی به زبان عربی مردم منطقه

    زبان مردم عرب خوزستان، نوعی لهجه عربی است که نسبت به بسیاری از لهجه ها –نظیر مصری و مغربی- به زبان عربی فصیح یعنی زبان قرآن نزدیک تر است. اما زبان نویسندگان،شاعران و فقهای عرب این منطقه –جز در عرصه ی فرهنگ عامه- زبان عربی فصیح است.

    متاسفانه در دوران سلاطین ستمگر پهلوی زبان عربی مردم این منطقه در برابر یورش سیل آسا و برنامه ریزی شده واژگان فارسی دست بسته و بی دفاع ماند که پیامد آن زبان عربی دست و پا شکسته ای است که اکنون در میان اعراب خوزستان رایج است و به آن سخن گفته می شود.به جرأت می توان گفت از ده واژه لهجه ی رایج عربی در خوزستان ،دست کم چهار کلمه آن فارسی است و این آفتی است که زبان مردم منطقه دچار آن شده.

    گفتنی است که زبان مردم روستاها و افراد کم سواد و کم ثروت نسبت به زبان شهریان، باسوادان و ثروتمندان، سالم تر مانده است.

تا پیش از گسترش مناسبات سرمایه داری در عهد رضا خان،بخش عمده ی زندگی مردم عرب خوزستان –که به شکل قبیله ای می زسیتند- بر شیوه های کشاورزی و نخل داری و بخشی نیز بر اساس بازرگانی در بنادر خرمشهر و معشور و اهواز قرار داشت. زبان و واژگان مردم به همین جنبه های ساده کشاورزی و عشیره ای محدود می شد.

    در طول تاریخ، همان گونه که زبان و ادبیات عرب بر زبان فارسی تاثیر نهاده، عکس آن نیز رخ داده است. به عنوان مثال حرف "چ" است که در الفبای عربی نیست اما وارد لهجه زبان عرب خوزستان  و حتی وارد لهجه ی عراقی ها شده است. همچنین بسیاری از کلمات فارسی در زبان عربهای خارج_ به خصوص در عراقی ها،سوریه و مصر- وارد شده است.

    موج جدید صنعت و فن و تکنیک فرا رسیده از خارج، جریان واژگان خاص خود را به همراه داشت که زبان فارسی با آن همه فرهنگستان ها و بنیادهایی که نگهبانی و حراست آن را به عهده داشتند در برابر این موج هاج و واج مانده و داد زبان شناسان میهن ما از این مسأله بر آسمان است.

   ریشه های نابه سامانی و پریشانی و ایستایی زبان عربی را در خوزستان به طور عمده می توان در مسائل زیر خلاصه کرد:

نخست:

    نام ابزار ها و دستگاه های فنی و علمی جدید است که پس از ورود از خارج ، معادل فارسی پیدا کرده و به همین صورت فارسی وارد گویش عربی مردم خوزستان شده اند و این فزون بر چندین واژگان کشاورزی، اداری، اداری، علمی و هنری است که به سبب آمیختگی و داد و ستد و معشرت با فارسی زبانان وارد زبان محاوره ای مردم شده است..آموزش به زبان فارسی نیز به این روند کمک کرده است.

    از تیغ و ناخن و زیر سیگاری و مسواک و چسب و خودکار و خط کش و خودنویس و مدادتراش و پونز و سنجاق و نوار وگرفته تا آجیل و شیرینی و دستشویی و کاشی و موزاییک وساختمان و خاک انداز و یخچال و پنکه و خیابون وبیمارستان و کوچه و چهارراه و پیاده رو و بخشداری و شهرداری و فرمانداری و استانداری تا نخست وزیری.

     همچنین دانشکده و دانشگاه و پالایشگاه، مین و موشک و خمپاره و ژاندارمری و پادگان و درجه های نظامی. یا در زمینه های دیگر همانند: جوان، زرنگ، زنگین، گردن کلفت، زمینه، پاکسازی، گوشه ،اطریش و لهستان و بسیاری نام های جغرافیایی.

    اگر توجه کنیم، می بینیم بخش عمده ی این واژها، فنی، اداری یا مربوط به مسائل جدیدی هستند که در شست-هفتاد ساله ی اخیر وارد زندگی مادی و معنوی مردم شده اند و پیش از آن اکثریت مردم عرب خوزستان با آنها بیگانه بوده و در زندگی ساده ی عشیره ای آنان وجود نداشته اند.

    اما آشکار نیست چرا برخی واژه ها همانند «یخ» و «میوه» که در چارچوب فوق نمی گنجد و پیش از این نیز در زندگی مردم حضور مادی داشته اند، به این سرنوشت گرفتار شده اند.

دوم:

تاثیر زبان فارسی بر زبان عربی مردم منطقه، جنبه ی دستوری هم دارد.

   اکنون اغلب افراد (و بیشتر در شهرها) بر خلاف ساخت زبان عربی که واژگانش بر اساس اشتقاق قرار دارند، افعال را همانند زبان فارسی به شکل ترکیبی، که از ویژگی های زبان فارسی است، به کار می برند. نمونه ها بسیار است و به عنوان مشتی از خروار: 

فعل ترکیبی مصطلح در گویش مردم عرب خوزستان

معادل فارسی

فعل صحیح عربی

اِنطگ قَدم

قدم می زنیم

نتمشی

طَگ ابذوقی

توی ذوقم زد

أزعجنی

ایطگ جوش

جوش می زند

یلحم

ایکض کُشتی

کشتی می گیرد

یُصارع(مصارعه)

صار شروع

شروع شد

بدأ

صار چبیر(کبیر)

بزرگ شد

کبیر

سوّی کنترل

کنترل کرد

راقب

سویت شغل

کاری کردم

عملت

سوّی اعلام

اعلام کرد

أعلن

سوّی دیکته(املا)

دیکته کرد

أملَأ

سوّی تصفیه

تصفیه کرد

صفّی

سوّی توجیه

توجیه کرد

برّر(تبریر)

سوّی یادداشت

یادداشت کرد

سجّل ملاحظه

سوّی تبرئه

تبرئه کرد

برّأ(تبرئه)

 

    در این میان سهم مصدرهای «تسویه» و «صیروره» فراوان است که واژه ی نخست در برابر مصدر فارسی «کردن» به کار رفته و به شکل نادرست فعل ترکیبی کاربرد پیدا کرده است. «صیروره» نیز به معنای «شدن» است. این دو کلمه به علت کثرت استعمال در افعال ترکیبی فارسی در لهجه کنونی عربی مردم خوزستان به فراوانی استفاده می شود.

    این مسأله ناشی از ناآگاهی عمومی از صرف و نحو عربی است.

سوم:

   برخی از واژه های عربی که وارد زبان فارسی شده و شناسنامه فارسی گرفته اند و اصولاً با معنای اصل عربی خود فرق دارند در گویش مردم عرب خوزستان به همان شکل و معنای فارسی اش به کار می روند. به طوری که اگر یک عرب غیر ایرانی آنها را بشنود منظور گوینده را نخواهد فهمید، مانند: 

کاربرد محلی

فارسی

عربی صحیح

لوازم (البیت)

لوازم (خانه)

اثاث (البیت)

افتضاح

افتضاح

فضیحه

بین المللی

بین المللی

دُوَلی

تأسیسات صنعتیه

تأسیسات صنعتی

المنشآت الصناعیه

محقق

محقق

باحث

نقاشی

نقاشی

رَسِم

مجسمه

مجسمه

تمثال

عَکِس

عکس

صوره

جلدالکتاب

جلد کتاب

غلاف الکتاب

برق

برق

کهرباء

تعمیر

تعمیر

تصلیح

بحران

بحران

ازمة

 

"برق" و "ابراق" در عربی به معنای تلگراف و "تعمیر" به معنای عمران و آبادان کردن است.

چهارم:

کلمات بیگانه ای که در عربی فصیح، معادل دارند اما در عربی محلی خوزستان به همان شکلی که وارد زبان فارسی شده اند به کار می روند. مانند:

    فوتبال،والیبال،تئاتر،اسید سولفوریک، آچار، جک، اگزوز، و سایر اجزای ماشین و ابزار آلات دیگر و اصطلاحات فیزیک و شیمی و سلیر علوم جدید. معدل واژه های فوق در عربی عبارتند از (کرة القدم، کرة الطائر، مسرح، حامض کبریتیک، مفتاح، رافعه و دبه).

پنجم:

شماری از واژه ها به طور مستقیم از انگلیسی وارد گویش محلی مردم شده اند: نظیر «ساید»، «رونگ ساید» و «منته کار» یعنی «موتورکار» و «فنّش» که از «فینیش» یا تمام کردن مشتق شده است.

ششم:

از دیگر پدیده های زبان عربی خوزستان ، رفتار صرف و نحوی با واژگان فارسی است که از همه شایع تر، «جمع بستن عربی» واژه های فارسی یا «مؤنث کردن» است که در فارسی وجد ندارد، همانند:

واژه ی فارسی

جمع عربی (خوزستان)

سنگر

سناگر(بر وزن فَعلَل-فعالل)

کوچه

اِکوَچ

جوان

جوانیه

خیابون

خیابونات

پادگان

پادگانات

نوار

نوارات

 

و در زمینه تانیث، دهاتی و «دهاتیه» و دسمال(دستمال) و «دسماله»

هفتم:

برخی واژه های فارسی با اندک تغییراتی وارد زبان عربی محلی مردم شده است. مثل «تفگه» که همان «تفنگ» است و به زبان عربی،«بندقیه»،«باروده» و چند واژه ی دیگر معادل آن وجود دارد.

هشتم:

نوعی آمیختگی زبان که پیامد آن واژه ای است غیر فارسی و غیر عربی. مانند فعل «بَنَّد» که بر مبنای «فَعَّل» از مصدر فارسی بستن درست شده و معنای خوزستانی آن «بست» و «بند آمد» است.

    نیز واژه ی «تِگذَر» که از مصدر فارسی «گذشتن» و بر وزن «تِفعَل» یعنی فعل مضارع عربی درست شده و معنی عربی محلی آن «می گذرد» است. یا واژه ی «مچروخ» بر وزن مفعول که از کلمه چرخ فارسی گرفته شده و معنی آن «چرخ شده» و معادل عربی فصیح آن «مطحون» است.

    این گونه واژه ها را جز اهالی عرب خوزستان، هیچ کس دیگر، نه عربها و نه فارسها نمی فهمند.

نهم:

اعراب خوزستان در لهجه محلی، «اعطینی» را «اطینی» تلفظ می کنند. البته این موضوع منحصر به مردم عرب خوزستان نیست و در جنوب عراق و کویت هم این گونه تلفظ می شود.

دهم:

اغلب عربهای خوزستان و به ویژه تحصیلکرده ها و شهر نشینان بر اثر معاشرت با فارسها «غ» را با صدای «ق» تلفظ می کنند.

میزان لغزش گروه های اجتماعی:

    صدور حکم کلی درباره ی کاربرد ناهنجار زبان عربی توسط همه ی مردم عرب خوزستان، درست نیست.

   با وجود پیوندهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ی میان شهر و روستای خوزستان، روستایی عرب از شهری فصیح تر سخن می گوید و واژگان فارسی کمتری وارد کلام خود می کنند. در میان گروه های سنی، سالمندان نسبت به جوانان عربی را بهتر صحبت می کنند. از نظر جغرافیایی، مردم خرمشهر نسبت به سایر مناطق کمتر قاتی می کنند. از همه ضعیف تر در این زمینه نسل جوان آبادانی است.البته روستاییان این شهر را باید مستثنی کرد.

    پایبندی توده های مردم به زبان مادری شان نسبت به طبقات بالای جامعه نظیر تکنوکراتها و بروکرات های شرکت ها و ادارات و بسیاری از سرمایه داران و کسانی که به گونه ای زیر تاثیر فرهنگ نژادپرستانه ی شاهنشاهی از عرب بودن خود احساس حقارت می کردند،بیشتر است.

 

آیا امکان پالایش زبان عربی رایج در خوزستان وجود دارد؟

    زبان عربی مردم خوزستان –با تمامی کاستی هایی که برشمردم- با ژرفای کنونی و استواری صرف و نحو و لغت و فراخی و گونه گونی شعر، هنر و ادبیات کهن و نوین عرب، می توان از این بهتر باشد و رشد و تکامل می یابد.

    فزون بر وظایف نهادهای دولتی که ماده ی 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی به عهده ی آنان گذاشته، روشنفکران،شاعران و هنرمندان نقش مهمی دارند. شب های شعر که هم کنون، هر از چندی برگزار می شود و چاپ کتابهای مختلف شعر و نثر نویسندگان و شاعران عرب خوزستان می تواند پیش زمینه ی این فرایند باشد.

    با انتشار نشریه ها و گاهنامه های اجتماعی، فرهنگی و ادبی به این زبان، بهبود وگسترش برنامه های عربی رادیو و تلفزیون در منطقه و جبران کاستی های مربوط به آموزش این زبان در مدارس، می توان گام های بنیادی برای رشد و شکوفایی آن برداشت.

منبع: نسیم کارون، کتاب اول

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 14 آذر 1397 10:33 ق.ظ

Seriously tons of beneficial information!
cialis et insomni comprar cialis 10 espa241a india cialis 100mg cost cialis y deporte cialis 5 mg funziona il cialis quanto costa estudios de cialis genricos cialis prezzo di mercato cialis venta a domicilio cialis venta a domicilio
دوشنبه 12 آذر 1397 12:11 ق.ظ

You've made your point.
achat cialis en suisse canada discount drugs cialis walgreens price for cialis we recommend cialis best buy cialis rezeptfrei enter site 20 mg cialis cost rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis pfizer india import cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
یکشنبه 11 آذر 1397 11:01 ق.ظ

You stated this adequately.
cialis tablets cialis coupon cheap cialis cialis farmacias guadalajara what is cialis look here cialis order on line generic low dose cialis cialis usa cost interactions for cialis cialis taglich
یکشنبه 11 آذر 1397 12:12 ق.ظ

Thank you, I enjoy this!
dosagem ideal cialis female cialis no prescription rx cialis para comprar tesco price cialis buy cialis uk no prescription click here cialis daily uk 5 mg cialis coupon printable buy cialis online cialis en 24 hora tadalafil 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 10:58 ق.ظ

Thanks a lot! Ample posts.

warnings for cialis cialis rezeptfrei cialis prices in england price cialis wal mart pharmacy only here cialis pills free cialis we use it 50 mg cialis dose buy cialis online cheapest comprar cialis 10 espa241a cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 11:59 ق.ظ

You said that really well.
cialis for daily use cialis generika acquistare cialis internet buy brand cialis cheap usa cialis online cialis flussig wow cialis 20 cialis canada how to buy cialis online usa buy cialis sample pack
جمعه 9 آذر 1397 12:36 ق.ظ

You actually reported this adequately!
cialis ahumada viagra cialis levitra cialis super acti cialis sale online weblink price cialis generic cialis levitra we like it safe cheap cialis cialis 100mg suppliers buy generic cialis buy cialis cheap 10 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:32 ب.ظ

Many thanks. Helpful stuff.
cialis name brand cheap tadalafil callus enter site very cheap cialis tadalafil 20 mg cialis sale online are there generic cialis generic cialis review uk purchase once a day cialis how to purchase cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:28 ق.ظ

Many thanks, I like this.
cialis reviews cialis online napol cialis canada cialis prezzo in linea basso interactions for cialis cialis 20mg preis cf purchasing cialis on the internet cialis daily dose generic trusted tabled cialis softabs how does cialis work
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:06 ق.ظ

Terrific knowledge. With thanks.
levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen buy levitra levitra buy levitra 20 mg buy levitra generic buy levitra online levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 12:15 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
click now cialis from canada acquistare cialis internet prices on cialis 10 mg discount cialis callus cialis from canada cialis lowest price generic cialis levitra calis where do you buy cialis
شنبه 7 مهر 1397 10:28 ب.ظ

Amazing material. Regards!
brand cialis generic buy name brand cialis on line 40 mg cialis what if i take cialis generico in farmacia cialis lilly tadalafi cialis rckenschmerzen tadalafilo tadalafil we recommend cialis best buy effetti del cialis
شنبه 7 مهر 1397 06:58 ب.ظ

You actually explained that wonderfully.
acheter cialis kamagra ou acheter du cialis pas cher cialis sale online calis cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg buy cialis price in bangalore cialis ahumada cialis pills boards buy cialis online legal
شنبه 31 شهریور 1397 01:58 ب.ظ

Seriously lots of fantastic facts.
canada online pharmacies surrey canada medication list the best canadian online pharmacies canada medication cost pharmacy canada plus north west pharmacy canada drugs for sale in canada buy viagra 25mg pharmacy canada reviews northwest pharmacies online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:01 ب.ظ

You actually mentioned it wonderfully!
weblink price cialis acheter cialis kamagra cialis cost cialis 05 cialis 20mg preis cf we like it cialis soft gel prezzo cialis a buon mercato tadalafil wow cialis tadalafil 100mg cialis coupons printable
جمعه 23 شهریور 1397 05:39 ب.ظ

Incredible plenty of useful info.
weblink price cialis cialis kamagra levitra non 5 mg cialis generici costo in farmacia cialis buying brand cialis online cialis therapie where do you buy cialis the best choice cialis woman cialis 20mg preis cf buy online cialis 5mg
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:31 ق.ظ

Whoa plenty of wonderful knowledge!
cialis generique cialis farmacias guadalajara cialis for bph cialis 100 mg 30 tablet enter site natural cialis cialis 5mg billiger miglior cialis generico cialis alternative click here take cialis buy brand cialis cheap
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:45 ب.ظ

Incredible loads of awesome data.
canada medication list drugs for sale usa canadian pharmacy cialis canadian medications online canadian pharmacy king canadian drug discount canadian pharmacies best canadian pharmacies online canada medication cost canadian discount pharmacies in ocala fl
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:18 ق.ظ

You said it wonderfully!
how to get viagra with prescription buy generic viagra usa buy viagra onlines buy viagra 25mg buy genuine viagra viagra buy online uk buy real viagra online without prescription how to purchase viagra where to buy viagra with prescription how to buy viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:10 ق.ظ

You revealed that well!
cialis generic tadalafil buy brand cialis generic cialis para que sirve cialis side effects dangers only best offers cialis use prix cialis once a da we like it cialis price cialis daily prescription doctor cialis cialis great britain
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:34 ق.ظ

Awesome material. Thanks a lot.
cialis ahumada cialis generico in farmacia cialis from canada 40 mg cialis what if i take cialis patent expiration cialis savings card cialis vs viagra il cialis quanto costa generico cialis mexico cialis purchasing
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:32 ق.ظ

You actually stated that effectively.
online generic viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy viagra sildenafil uk buy viagra online no prescription uk cheap viagra uk buy genuine viagra buy viagra online india generic viagra uk online viagra side effects order viagra online with prescription
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:33 ق.ظ

Many thanks! A good amount of data!

best generic drugs cialis cialis 200 dollar savings card 5 mg cialis pharmacie en ligne how does cialis work dosagem ideal cialis cialis bula walgreens price for cialis cialis 20mg prix en pharmacie overnight cialis tadalafil cialis generico postepay
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:05 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis sale online cialis generika in deutschland kaufen when can i take another cialis generico cialis mexico cialis 20mg preis cf where cheapest cialis acheter cialis kamagra cialis 20 mg best price only best offers cialis use cialis lilly tadalafi
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:29 ق.ظ

Great write ups. Kudos.
buy pharmaceutical viagra buy viagra online with a prescription viagra to buy uk canadian pharmacy order viagra online without a prescription buy real viagra online cheap cheapest viagra pills online get viagra online where to buy herbal viagra where can i buy the cheapest viagra
جمعه 17 فروردین 1397 05:36 ب.ظ

Very good content. Many thanks!
legalidad de comprar cialis cialis 100mg suppliers cialis y deporte how to purchase cialis on line cialis 5 mg buy cialis without a doctor's prescription cialis generique cialis professional from usa how much does a cialis cost discount cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:59 ب.ظ

Amazing a lot of very good information!
tadalafil generic cialis price in bangalore no prescription cialis cheap acheter cialis meilleur pri cialis wir preise cialis daily new zealand cialis 5 mg para diabeticos sialis cialis tadalafil cialis soft tabs for sale
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:20 ب.ظ

Terrific data, With thanks!
il cialis quanto costa 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis online legal cilas cialis 05 prices on cialis 10 mg cialis daily dose generic if a woman takes a mans cialis cialis et insomni buy name brand cialis on line
سه شنبه 7 آذر 1396 08:12 ب.ظ
هی، وبلاگ بسیار خوب!
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:44 ب.ظ
A person necessarily help to make seriously articles I'd state.
That is the first time I frequented your website page and so far?

I amazed with the research you made to make this particular post amazing.

Fantastic task!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

سلام..
بنده دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب هستم.
هدف از این وبلاگ تبادل اطلاعات میان دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی و فارسی است. با پیشنهادات و نظرات خود ما را در بهبود این وبلاگ یاری كنید. درباره سوالاتی که بعضی از دوستان از طریق نظرات میفرستند لطفا یه ایمیل معتبر بنویسن که بتونم جوابشون رو بدم . بعضی از دوستان سوالاتشون رو از طریق نظرات وبلاگ بصورت خصوصی ارسال میکنند که بهتره بدونید که تو سیستم وبلاگ نویسی امکان پاسخ به نظرات خصوصی در صفحات وبلاگ وجود نداره. پس این دوستان لازمه که یک ایمیل بنویسن تا بتوانم جوابشون رو بدهم و یا اینکه بهتره که سوالشون رو از طریق ایمیل برام ارسال کنند.
اما بقیه دوستایی که تو قسمت نظرات سوال میکنند (غیر از پیام خصوصی) بهتره که صفحه ای که سوال کردن رو بخاطر بسپرن و برای دریافت جواب به همون صحفه مراجعه کنند.
اگه هم کسی از دوستان سوالی پرسیده که جواب نگرفته لطفا دوباره بفرسته. البته جواب های من جنبه ی پیشنهادی داره.
هرگونه پیشنهاد و انتقادی از طریق آدرس ذیر قابل انتقال است.
brumand.hadi@yahoo.com
موفق باشید.

مدیر وبلاگ : هادی برومند
مطالب اخیر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :