تبلیغات
بانک مقالات فارسی و عربی - یوسف خال
 
بانک مقالات فارسی و عربی
من طلبَ شیاً و جدَّ، وَجَد؛
شنبه 17 دی 1390 :: نویسنده : هادی برومند
ناقد و نظریه پرداز معاصر یوسف خال

 یوسف خال شاعر، مترجم، روزنامه نگار و ناقد ادبى معاصر عرب. در 1334 (1295ش)/ 1916 در روستاى عمارالحصن در سوریه به دنیا آمد (اعلام الادب العربى المعاصر، ج 1، ص 525؛ درباره اختلاف در تاریخ تولد وى رجوع کنید به آماتیس، ص 13ـ14، 26). پس از چند سال خانواده اش به شهر طرابلس لبنان مهاجرت كردند؛ پدرش، عبداللّه، كشیش كلیساى پروتستان بود.

یوسف دوره ابتدایى و دبیرستان را از 1305ش/1926 تا 1311ش/1932 در مدرسه امریكایى طرابلس گذراند (اعلام الادب العربى المعاصر، همانجا؛ آماتیس، ص 27). در همین سالها برخى از اشعارش را در نشریات به چاپ مىرساند و به همین سبب به كار مطبوعاتى علاقهمند شد. او در تابستان 1313ش/1934 به حزب ملى گراى سوریه به رهبرى آنطوان سعاده پیوست و در نشریه النهضة كه ارگان این حزب بود، مقاله مى نوشت تا اینكه در 1317ش/1938 این نشریه تعطیل شد و یوسف براى ادامه تحصیل به كالج امریكایى شهر حلب رفت. در آنجا با عمر ابوریشه* و میخاییل نُعَیْمه*، كه براى ایراد سخنرانى به دانشگاه آمده بود، آشنا شد و شعر سیاسى ابوریشه او را تحت تأثیر قرار داد. یوسف در 1318ش/1939 كالج را ترك كرد و در مدرسه امریكایى شهر صیدا به تدریس ادبیات عرب مشغول شد. سپس در 1321ش/1942 براى تحصیل در رشته فلسفه به دانشگاه امریكایى بیروت رفت، در آنجا با استاد برجسته فلسفه در لبنان، شارل مالك، آشنا شد و تحت تأثیر اندیشههاى او از حزب ملىگراى سوریه كناره گرفت (اعلام الادب العربى المعاصر، ج 1، ص 525ـ526؛ آماتیس، ص 30، 33ـ35).

خال متخصص رشته فلسفه بود، اما اشعارش سبب شهرت او شد و از همین رو در 1323ش/1944 براى تدریس زبان و ادبیات عرب به دانشگاه امریكایى بیروت دعوت شد (اعلامالادب العربى المعاصر، همانجا). در 1324ش/ 1945 نخستین مجموعه شعرش با عنوان الحریة در بیروت منتشر شد. او در 1326ش/1947 تدریس را رها كرد و سردبیر مجله صوتالمرأة شد كه ارگان جامعه زنان لبنان بود. یك سال بعد به امریكا رفت و در سازمان ملل متحد به عنوان كارمند عالى رتبه مشغول به كار شد. در 1329ش/1950 در جریان استقلال لیبى به عنوان مترجم از طرف سازمان ملل به آنجا اعزام شد. پس از بازگشت به نیویورك و ادامه شغل قبلى، مدتى هم به كارهاى تجارى مشغول بود و در 1333ش/1954 سردبیر نشریه الهدى در نیویورك شد (آماتیس، ص 51ـ53). در این زمان یوسف از یكسو به سبب پروتستان بودن با انتقاد شدید مارونی ها مواجه بود و از سوى دیگر، ایلیا ابوماضى* كه در آن زمان در مجله السمیر، رقیب الهدى، مقاله مى نوشت با او خصومت شدیدى داشت (رجوع کنید به بدوى، ص 241؛ آماتیس، ص 53ـ54).

وسف خال در 1334ش/1955 به لبنان بازگشت و مدت كوتاهى عضو تحریریه مجله الصیاد و سپس مسئول صفحه فرهنگى نشریه النهار شد و مطالب مهمى درباره مسائل فرهنگى و نوگرایى ادبیات عرب، در این نشریه مطرح كرد (آماتیس، ص 61). از 1313ش/1934 كه نخستین مقالات او در مجله الشباب در لبنان به چاپ رسید تا 1335ش/1956 كه مجله شعر را منتشر كرد، وى با بیش از چهارده نشریه همكارى داشت و ماحصل تمام این تجربیات انتشار مجله شعر بود كه در مدت كوتاهى یكى از برجستهترین و مهمترین مجلات ادبى سرزمینهاى عربى شد (رجوع کنید به همان، ص 41؛ بدوى، همانجا). وى همزمان با سردبیرى مجله شعر، مؤسسه انتشارات «شعر» را نیز به راه انداخت و دفترها و دیوانهاى بسیارى از شاعران نوپرداز عرب را به چاپ رساند، اما پس از مدتى ورشكسته شد. وى در 1340ش/1961 مجله ادبى دیگرى با نام ادب منتشر كرد كه دو سال بعد تعطیل شد. وى همچنین مدیریت یك نمایشگاه آثار هنرى به نام واحد را برعهده داشت كه سالها میزبان جلسات پرشور هفتگى شاعران و نویسندگان پیشرو عرب بود؛ شاعرانى نظیر اُنسىالحاج، شوقىابىشَقره، فواد رِفقه و توفیق صایغ* كه با وجودِ داشتنِ سلایق و گرایشهاى گوناگون، نشستهایى موافق با فضاى زنده و پرشور ادبى بیروت در دهه 1330 و 1340/ 1950 و 1960 داشتند (رجوع کنید به بدوى، همانجا؛ آماتیس، ص 73ـ 75؛ استاركى، ص 88). وى همچنین در مجامع بسیارى از قبیل باشگاه بینالمللى داستاننویسى (نادىالقصة الدُوَلى) و جمعیت اهل قلم (جمعیة اهل القلم) در لبنان عضویت داشت و مدت كمى قبل از درگذشتش، از دولت لبنان مدال لیاقت دریافت كرد؛ او براثر بیمارى سرطان در 1366ش/1987 در لبنان درگذشت (رجوع کنید به اعلامالادب العربى المعاصر، ج 1، ص 525؛ ثلاثة شعراء و صحافى، ص 199؛ آماتیس، ص 97).

یوسف خال با تأسیس مجله شعر (رجوع کنید به شعر*، مجله) كوشید از یكسو، خود را شاعرى نوگرا و نظریهپرداز معرفى كند و از سویى دیگر، براى شاعران و نویسندگان جوانِ نوپرداز نقش سرپرست و پدر را داشته باشد. تأثیر او در جنبش نوگرایى شعرعرب شاید با نقش ازرا پاوند (عذرا باوند) در جنبش ایماژیستها قابل مقایسه باشد (>دایرةالمعارف ادبیات عربى<، ذیل مادّه).

وى در آغاز كار پیرو سعید عقل، رهبر شاعران نمادگراى لبنان، بود. در نخستین دفتر شعر یوسفخال، الحریة، تأثیر سعید عقل به خوبى نمایان است. دومین اثر وى نمایشنامه منظومى است به نام هیرودیا (1954) كه در نیویورك منتشر شد. در این دو اثر از یوسف خال، شاعر نوگراى سالهاى بعد، نشان زیادى دیده نمىشود (بدوى، ص 241ـ242).

او هنگام اقامتش در امریكا با شعر پاوند، تى، اس، الیوت، رابرت فراست و بسیارى از شاعران جوان غرب آشنا شد و این امر سبب شد كه از شیوه فاضلانه سعید عقل دورى كند (بدوى، همانجا).

دفتر البئرالمهجورة (چاه متروك، بیروت 1958) دربرگیرنده تجربیات شاخص و برجسته او در شعر پیشرو عرب است. در نخستین شعر از این مجموعه با عنوان «الى عذرا باوند» دو نكته دریافت مىشود؛ یكى، علاقه و تعلق خاطر شاعر به شاعران غرب، بهویژه پاوند، و دیگر اینكه در این شعر، شاعر چهرهاى مسیحایى دارد كه نه تنها حیات مىبخشد بلكه باید در راه مطلوب، جان خود را نیز فدا سازد. این تصویر در اشعار دیگر وى نیز به شكلهاى گوناگون دیده مىشود (رجوع کنید به بدوى، همانجا؛ خال، 1979، ص 197ـ198). معروفترین شعر خال «البئر المهجورة» است كه نام همین دفتر شعرى اوست. این شعر كه ساختارى روایتگونه دارد، روایت تازهایست از موضوع مصلوب شدن مسیح و بر احیاى جامعه از طریق ایثار آگاهانه تأكید دارد. استفاده از تصویر آب در این شعر، نماد تقابلِ میانِ آب و خشكى یا زندگى و مرگ است؛ این نماد كه اصالتى دینى دارد در اشعار حاوى*، سیّاب* و آدونیس نیز دیده مىشود. نماد دیگر شعر یوسف خال، دریاست كه گاه نشان روح ماجراجو و سركش شاعر و گاه نماد نوزایى و تجدید حیات عرب است (رجوع کنید به بدوى، ص243؛ جبرا، ص38ـ39؛ نیز رجوع کنید به خال، 1979، ص203ـ 209). شاید بتوان تمامى اشعار این دفتر را شعرى واحد تصور كرد و با این دفتر، شعر او از گذشته و شاعران دیگر متمایز مىشود (رجوع کنید به جبرا، ص 38).

با انتشار دفتر قصائد فى الاربعین (شعرهاى چهلسالگى؛ بیروت 1960) تجربیات وى در شعر پیشرو عرب كامل شد. اشعار این دفتر بیشتر پیامى از رضایت و خرسندى دارند و تجربههاى معنوى شاعر در این اشعار حیات مىیابد (رجوع کنید به بدوى، ص 244).

خال، به همراه آدونیس، سیّاب، حاوى و جبرا، به «الشعراء التموزیون» معروفاند. تموز در شعر این شاعران نمادى براى بیدارى تمدن عرب از خواب و رخوت طولانى است (رجوع کنید به جبرا، ص40؛ موریه، ص 371؛ نیز رجوع کنید به جبرا ابراهیم جبرا*).

در مقایسه با بسیارى از معاصرانش، شعر یوسفخال كیفیتى معنوى و ماورایى دارد و سرشار است از تصاویر كتاب مقدس كه باتوجه به مذهب وى امرى كاملا طبیعى است (>دائرةالمعارف ادبیات عربى<؛ استاركى، همانجاها). وى همچنین با بهرهگیرى گسترده از تلمیحات توراتى، این نوع اشارات را كه در شعر عرب چندان رواج نداشت، شكوفا كرد. تصاویر و تلمیحات مسیحى خال برخاسته از باورى عمیق و حقیقى است، شیوه نگرش او به مسیحیت بسیار شبیه نگرش جبران خلیل جبران* است و شاید بهسبب همین نوع نگرش، یوسفخال كتاب پیامبر جبران را از انگلیسى به عربى، با عنوان النبى (بیروت 1968) ترجمه كرده است (رجوع کنید به >دایرةالمعارف ادبیات عربى<، همانجا؛ نیز رجوع کنید به جیوسى، ج 2، ص 715؛ استاركى، همانجا).

سهم یوسفخال در پیدایش بُعد اسطورهاى در شعر معاصر عرب بسیار تعیین كننده است و شاعران تموزى به پیشاهنگى او و ترجمههایش از شعر امریكایى و انگلیسى مدیوناند (>دایرةالمعارف ادبیات عربى<، همانجا؛ نیز رجوع کنید به جبرا، ص39ـ42؛ اسماعیل، ص213ـ216). تأثیر الیوت بر شعر شاعران تموزى كاملا نمایان است (ماهر شفیق فرید، ص 187). خال چه در شعر و چه در نظریهپردازى ادبى عمیقآ تحت تأثیر الیوت است و به همین دلیل به همراه آدونیس، سرزمین ویران الیوت را با عنوان الارضالخراب در 1337ش/1958 ترجمه كرده است (رجوع کنید به حلاوى، ص 73ـ75).

هداره (ص 260) معتقد است كه خال كوشیده ایمان مسیحى الیوت را به شعر عربى منتقل كند، اما از حد یك مقلد بىتجربه فراتر نرفته و تخیل وى نتوانسته تصویرى زنده و پویا از ایمان مسیحى در شعر عرب ارائه دهد.

خال با بهرهگیرى از شعر غرب و خصوصآ الیوت، شگردها و تكنیكهاى شعر غربى را بهخوبى در شعر خود به كار گرفته كه این امر به شعر وى غناى خاصى بخشیده است (براى نمونه رجوع کنید به موریه، ص 330، 338ـ340، 348، 356).

خال معتقد بود كه در شعر باید زبان محاوره و زنده امروز جانشین زبان فصیح عربى شود و به همین دلیل، مخالفانش او را مسبب هرج و مرج در شعر معاصر عرب مىدانند (رجوع کنید به خال، 1370ش، ص 48ـ49؛ نیز رجوع کنید به بنیس، ج 3، ص 83ـ84). با این حال، او و چند شاعر دیگر كوشیدند در قواعد زبان هنجارشكنى كنند و از برخى قواعد حاكم بر زبان خارج شوند (رجوع کنید به جیوسى، ج 2، ص 675؛ موریه، ص 411ـ412؛ خیربك، ص 155ـ156؛ براى نمونه رجوع کنید به خال، 1979، ص 232). نازكالملائكه (ص 291ـ292) از این كار بهشدت انتقاد كرده است و آن را دلیلى بر ضعف این شاعران مىداند. این هنجارشكنیها بعدها در شعر شاعران دیگر تكرار نشد، زیرا این تغییرات از سرِ نیاز زبان و شعر نبود بلكه معدودى شاعر از جمله خال چنین قصدى داشتند (رجوع کنید به بنیس، همانجا).

نوگرایى و سركشى و تمرد وى در شعرش در واقع قیامى است بر خواب و خمودگى مردم سرزمینش. شعر وى هم تصویرگر درد و رنج است و هم لذت و از میان این دو، مسائل دینى را یا نگرش عمیق فلسفى بیان مىكند. اسطورههاى او نمادى از گرفتاریهاى همنسلان اوست كه مصیبتهاى عظیم دارند و آرزوهاى بزرگ (رجوع کنید به طباع، ج 2، ص 512ـ513؛ جبرا، ص 47).

شعر او به لحاظ لحن معنوى عمیق و ضربآهنگ آرام، در تضاد با لحنهاى تحریكآمیز و خطابى سیاسى آن دوران، در شعر معاصر عرب متمایز باقىمانده است (>دایرةالمعارف ادبیات عربى<، همانجا). نثرى كه یوسف خال در دو دهه آخر زندگى بهكار گرفت، در میان بهترین نثرهاى این دوران قرار مىگیرد. رسائل الى دون كیشوت (بیروت 1979) زمانى نوشته شد كه جنگ داخلى و بدبینى و یأس سرزمین وى را فراگرفته بود، با این حال او در این اثر باور عاطفى دوباره زیستن و زایش دوباره را با لحنى عرفانى و تأثیرگذار ارائه مىكند (همانجا).

تمام دفترهاى شعر خال، به همراه نمایشنامه منظوم هرودیاس، در یك جلد با عنوان الاعمالالشعریة الكاملة در 1352ش/1973 در بیروت به چاپ رسید.

آدونیس منتخبى از اشعار خال را با عنوان قصائد مختارة با مقدمهاى درباره شاعرىخال در 1342ش/1963 در بیروت منتشر كرده است. یوسف خال كتابى نیز با عنوانِ الحداثة فىالشعر (بیروت 1978) دارد كه به مسئله نوگرایى در شعر معاصر عرب مىپردازد و در مبانى نظرى تحت تأثیر آراى الیوت است (رجوع کنید به حلاوى، ص 35ـ39). ترجمههاى الكتابالمقدس : العهدالجدید (بیروت 1978)؛ دیوانالشعر الأمیركى (بیروت 1958)؛ قصائد مختارة (بیروت 1978)، و برگزیده اشعار رابرت فراست، نیز از اوست (براى اطلاع از آثار كامل وى رجوع کنید به اعلامالأدبالعربى المعاصر، ج 1، ص 528ـ529).

منابع: ژاك آماتیس، یوسف الخال و مجلته «شعر»، بیروت 2004؛ عزالدین اسماعیل، الشعر العربى المعاصر: قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة، بیروت 1988؛ اعلام الادب العربى المعاصر: سیر و سیر ذاتیة، چاپ رابرت كمبل، بیروت: الشركة المتحدة للتوزیع، 1996؛ محمد بنیس، الشعر العربى الحدیث: بنیاته و ابدالاتها، دارالبیضاء 2001؛ ثلاثة شعراء و صحافى: رسائل جبرا ابراهیم جبرا، یوسف الخال و توفیق صایغ الى ریاض نجیب ریس، بیروت: ریاض الریس للكتب و النشر، 1996؛ جبرا ابراهیم جبرا، النّار و الجوهر: دراسات فى الشعر، بیروت 1982؛ یوسف حلاوى، المؤثرات الاجنبیة فى الشعر العربى المعاصر، بیروت 1997؛ یوسف خال، الاعمال الشعریة الكاملة، بیروت 1979؛ همو، «جهان من، زبان من» (مصاحبه)، ترجمه و نگارش حسن حسینى، كیان، سال 1، ش 1 (آبان 1370)؛ كمال خیربك، حركة الحداثة فى الشعر العربى المعاصر: دراسة حول الاطار الاجتماعى الثقافى للاتجاهات و النبى الادبیة، قام بالترجمة: لجنة من اصدقاء المؤلف، بیروت 2009؛ عمر طباع، الرفض فى الشعر العربى المعاصر، بیروت 1427/2006؛ ماهر شفیق فرید، «اثر ت. س. الیوت فى الادب العربى الحدیث»، مجلة الفصول، ج 1، ش 4 (رمضان 1401)؛ شموئیل موریه، الشعر العربى الحدیث: 1800ـ1970، تطور اشكاله و موضوعاته بتأثیر الادب الغربى، ترجمه و علق علیه شفیع سید و سعد مصلوح، قاهره 2003؛ نازكالملائكه، قضایا الشعر المعاصر، بیروت 1962؛ محمد هداره، بحوث فى الادب العربى الحدیث، بیروت 1994؛

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 14 آذر 1397 01:07 ب.ظ

You actually revealed this very well.
cialis generico milano cialis 5 mg funziona cialis generika in deutschland kaufen prezzo cialis a buon mercato buy cialis online legal cuanto cuesta cialis yaho buy original cialis click here take cialis cialis online holland prices for cialis 50mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:39 ق.ظ

Amazing postings, Thanks a lot.
cialis prezzo in linea basso are there generic cialis we like it cialis price how much does a cialis cost cialis canadian drugs cialis vs viagra cialis online nederland best generic drugs cialis tadalafil 20mg prix cialis once a da
سه شنبه 13 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Amazing many of helpful data.
buy cheap cialis in uk cialis cuantos mg hay chinese cialis 50 mg comprar cialis navarr only best offers cialis use cialis qualitat cialis 5mg billiger cialis professional from usa generic cialis in vietnam buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:10 ب.ظ

Whoa quite a lot of beneficial information.
buy cialis online cheapest cialis pas cher paris cialis 5mg prix cialis 5 mg scheda tecnica cialis australian price india cialis 100mg cost cialis et insomni prix cialis once a da tesco price cialis sublingual cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 02:18 ب.ظ

Helpful data. Thanks!
cialis qualitat generic cialis soft gels walgreens price for cialis rx cialis para comprar cialis herbs female cialis no prescription cuanto cuesta cialis yaho generico cialis mexico cialis baratos compran uk rx cialis para comprar
یکشنبه 11 آذر 1397 02:42 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of postings!

brand cialis generic prescription doctor cialis order cialis from india cialis kaufen cialis patentablauf in deutschland generic cialis in vietnam only best offers 100mg cialis walgreens price for cialis cialis 5 mg funziona usa cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:56 ب.ظ

Incredible loads of awesome knowledge.
achat cialis en europe cialis savings card generic cialis levitra generic cialis pro cialis canada cialis 5mg billiger cialis generico lilly buy name brand cialis on line cialis kamagra levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne
جمعه 9 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Kudos, I value it.
cialis soft tabs for sale 200 cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis cialis side effects online prescriptions cialis cialis 20mg preis cf side effects of cialis cialis generico online does cialis cause gout
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:51 ب.ظ

Very well expressed truly! .
cialis official site wow cialis tadalafil 100mg buy original cialis prix de cialis cialis generique 5 mg cialis para que sirve cialis 10 doctissimo wow cialis tadalafil 100mg cialis 5mg prix cialis kaufen bankberweisung
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:17 ب.ظ

Well expressed truly! .
cialis alternative cialis manufacturer coupon buying cialis on internet cipla cialis online we recommend cialis info click here cialis daily uk viagra or cialis cialis sicuro in linea overnight cialis tadalafil price cialis best
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:16 ق.ظ

Fine postings. Thanks a lot.
no prescription cialis cheap chinese cialis 50 mg cialis lowest price dosagem ideal cialis calis cialis canada on line precios de cialis generico il cialis quanto costa buy original cialis click here cialis daily uk
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:34 ب.ظ

You said that exceptionally well!
levitra online levitra 10 mg prezzo generic levitra buy levitra 10mg buy levitra 10mg levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra levitra levitra without a doctor prescription cheap 20mg levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 11:10 ق.ظ

Excellent tips. Regards.
chinese cialis 50 mg cialis pills boards walgreens price for cialis wow cialis tadalafil 100mg generic cialis pill online generic cialis in vietnam generic low dose cialis cialis for sale south africa cialis tablets we use it cialis online store
یکشنبه 8 مهر 1397 06:50 ق.ظ

Kudos. An abundance of postings.

cialis kaufen wo tadalafil 20mg buy brand cialis cheap acquisto online cialis cialis 200 dollar savings card cialis cuantos mg hay cialis arginine interactio cialis 20 mg cut in half warnings for cialis buy cialis
شنبه 31 شهریور 1397 08:35 ب.ظ

Truly loads of very good info!
northwest pharmacy canada drugstore online shopping online pharmacy drugs for sale on internet aarp recommended canadian online pharmacies canada pharmaceuticals online viagra canadiense canadian pharmaceuticals cialis canadian pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:44 ب.ظ

Superb advice. With thanks.
cialis professional yohimbe does cialis cause gout cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis 200 dollar savings card cialis savings card dosagem ideal cialis chinese cialis 50 mg cialis 5mg prix buy cialis online legal
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:00 ق.ظ

Wow quite a lot of fantastic facts!
cialis australia org cialis arginine interactio link for you cialis price achat cialis en suisse wow cialis tadalafil 100mg cialis therapie tadalafil 5mg cialis generic tadalafil buy cialis prices generic cialis at walmart
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:56 ب.ظ

You said that perfectly.
drugs for sale deep web canadian pharmacys online pharmacy drugs for sale online canadian medications, liraglutide canadian medications canadianpharmacyusa24h canada medications buy northwestpharmacy drugs for sale
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:24 ق.ظ

Truly a good deal of fantastic knowledge!
price of viagra uk viagra pharmacy online buy viagra 25mg viagra buy usa is it safe to buy viagra online buy viagra without best place to buy online viagra viagra to buy viagra buy uk viagra no prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:40 ق.ظ

Awesome info. Regards!
generic cialis levitra cialis en 24 hora only best offers 100mg cialis where cheapest cialis precios cialis peru recommended site cialis kanada cialis online nederland tesco price cialis achat cialis en suisse buy brand cialis cheap
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:38 ب.ظ

Helpful postings. Cheers.
cialis pills in singapore cialis tablets australia cialis for bph cialis dosage cialis venta a domicilio cialis flussig when can i take another cialis buy cialis online cheapest canadian drugs generic cialis tadalafil tablets
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:27 ق.ظ

Thanks a lot! Numerous information.

viagra side effects buy generic viagra australia online viagra no prescription how do you buy viagra online viagra no prescription viagra professional buy viagra tablets how old to buy viagra how can i buy viagra without seeing a doctor viagra cheap uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:51 ب.ظ

Valuable info. Thanks a lot!
generic cialis 20mg tablets cialis kaufen wo cialis et insomni click now cialis from canada generic cialis review uk buy cialis uk no prescription we recommend cheapest cialis buy generic cialis generic cialis legalidad de comprar cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:42 ق.ظ

You expressed it very well.
cialis pills cialis generico postepay cialis kaufen cialis savings card achat cialis en itali buy generic cialis comprar cialis navarr we like it cialis price ou trouver cialis sur le net cialis for daily use
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:08 ب.ظ

Nicely put. Regards!
generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cut in half cialis prices in england dosagem ideal cialis buy cheap cialis in uk prices on cialis 10 mg we choice cialis uk tesco price cialis achat cialis en europe cialis sicuro in linea
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:49 ق.ظ

Truly lots of terrific data!
buy cheap viagra pills online buy viagra over the counter where can i buy cheap viagra can you buy viagra at walmart where to buy sildenafil uk online pharmacy for viagra buyviagra where can i buy cheap viagra buy viagra online without prescription uk get viagra uk
شنبه 18 فروردین 1397 02:07 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
when can i take another cialis cialis coupon cialis 5mg prix free cialis we recommend cialis best buy cialis farmacias guadalajara cialis en 24 hora cialis official site recommended site cialis kanada cialis qualitat
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:31 ق.ظ

Many thanks, A lot of info.

generic cialis 20mg tablets sialis prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg effetti collateral cialis italia gratis cialis italia gratis achat cialis en itali prezzo di cialis in bulgaria cialis online tadalafil tablets
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:14 ق.ظ
Amazing! Its actually remarkable paragraph, I have got much clear idea regarding from this piece of writing.
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:10 ق.ظ
Hi there Dear, are you in fact visiting this website
daily, if so afterward you will without doubt take pleasant experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

سلام..
بنده دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب هستم.
هدف از این وبلاگ تبادل اطلاعات میان دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی و فارسی است. با پیشنهادات و نظرات خود ما را در بهبود این وبلاگ یاری كنید. درباره سوالاتی که بعضی از دوستان از طریق نظرات میفرستند لطفا یه ایمیل معتبر بنویسن که بتونم جوابشون رو بدم . بعضی از دوستان سوالاتشون رو از طریق نظرات وبلاگ بصورت خصوصی ارسال میکنند که بهتره بدونید که تو سیستم وبلاگ نویسی امکان پاسخ به نظرات خصوصی در صفحات وبلاگ وجود نداره. پس این دوستان لازمه که یک ایمیل بنویسن تا بتوانم جوابشون رو بدهم و یا اینکه بهتره که سوالشون رو از طریق ایمیل برام ارسال کنند.
اما بقیه دوستایی که تو قسمت نظرات سوال میکنند (غیر از پیام خصوصی) بهتره که صفحه ای که سوال کردن رو بخاطر بسپرن و برای دریافت جواب به همون صحفه مراجعه کنند.
اگه هم کسی از دوستان سوالی پرسیده که جواب نگرفته لطفا دوباره بفرسته. البته جواب های من جنبه ی پیشنهادی داره.
هرگونه پیشنهاد و انتقادی از طریق آدرس ذیر قابل انتقال است.
brumand.hadi@yahoo.com
موفق باشید.

مدیر وبلاگ : هادی برومند
مطالب اخیر
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :